Law and Regulations

S.N. Title
1 तथ्याङ्कमा आधारित ग्रामीण सशक्तिकरण लागि वृहत प्रदेश प्रोफाइलिङ कार्यविधि, २०८०
2 सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७९
3 प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७९
4 प्रदेश विनियोजन ऐन, २०७९
5 प्रदेश विनियोजन ऐन¸ २०७८
6 प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७८
7 प्रदेश तथ्याङ्क नियमावली, २०७८
8 कोरोना भाइरस (COVID-19) नियन्त्रण तथा उपचार कोष (स्थापना र सञ्चालन) निर्देशिका, २०७८
9 कोरोना भाइरस (COVID-19) नियन्त्रण तथा उपचार कोष (स्थापना र सञ्चालन) निर्देशिका, २०७७ (दोस्रो संशोधन)
10 प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७७
11 प्रदेश विनियोजन ऐन, २०७७
12 प्रदेश नं. ५ , प्रदेश आर्थिक कार्यविधी ऐन, २०७४ को पहिलो संशोधन
13 सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड¸ कार्यविधि र मीतव्ययिता सम्बन्धी निर्देशिका¸ २०७५ को दोस्नो संशोधन
14 कोरोना भाइरस (COVID-19) नियन्त्रण तथा उपचार कोष (स्थापना र सञ्चालन) निर्देशिका, २०७६ (पहिलो संशोधन)
15 कोरोना भाइरस (COVID-19) नियन्त्रण तथा उपचार कोष (स्थापना र संचालन) निर्देशिका, २०७६
16 सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी प्रदेश नियमावली, २०७६ को पहिलो संशोधन
17 विज्ञापन कर नियमावली, २०७६
18 मनोरञ्जन कर नियमावली, २०७६
19 विशेष अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधी-२०७६
20 समपुरक अनुदान व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५ (संशोधन सहित)
21 सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड¸ कार्यविधि र मितव्ययिता सम्बन्धी निर्देशिका¸ २०७५ मा भएको संशोधनको विवरण
22 सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी प्रदेश नियमावली, २०७६
23 प्रदेश घरजग्गा न्यूनतम मूल्य निर्धारण समिति (गठन तथा कार्य संचालन) आदेश, २०७६
24 प्रदेश नं. ५, प्रदेश आर्थिक विधेयक २०७६
25 प्रदेश सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी अन्तरिम व्यवस्था गर्न बनेको कार्यविधी¸ २०७५
26 समपूरक अनुदान व्यवस्थापन कार्यविधि¸ २०७५
27 सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड, कार्यविधि र मितव्ययिता सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५
28 प्रदेश नं. ५ प्रदेश वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७५
29 प्रदेश नं. ५ प्रदेश कर तथा गैरकर राजस्व सम्बन्धी ऐन, २०७५
30 प्रदेश नं. ५, प्रदेश आर्थिक ऐन २०७५
31 प्रदेश नं. ५, प्रदेश विनियोजन ऐन, २०७५
32 नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५
33 संचित कोष संचालन कार्यविधि, २०७४
34 प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४
35 विनियोजन ऐन, २०७४