Publications

S.N. Title
1 तथ्याङ्कमा आधारित ग्रामीण सशक्तिकरण लागि वृहत प्रदेश प्रोफाइलिङ कार्यविधि, २०८०
2 आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक विकास कार्यक्रम
3 प्रदेश विनियोजन ऐन, २०८०
4 प्रदेश आर्थिक ऐन, २०८०
5 प्रदेश समपूरक अनुदान व्यवस्थापन कार्यविधि,२०७८ (पहिलो संशोधन समेत एकीकृत गरिएको)
6 प्रदेश समपूरक अनुदान व्यवस्थापन कर्यविधि, २०७८
7 मन्त्रालय, बुलेटिन
8 सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७९
9 जानकारीमूलक ब्रोसर
10 स्वतः प्रकाशन (२०७९ बैशाख १ देखि २०७९ असार मसान्तसम्म सम्पादित प्रमुख क्रियाकलापहरु )
11 प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७९
12 प्रदेश विनियोजन ऐन, २०७९
13 आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक विकास कार्यक्रम
14 प्रदेश विनियोजन ऐन¸ २०७८
15 प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७८
16 आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वार्षिक कार्यक्रम
17 प्रदेश तथ्याङ्क नियमावली, २०७८
18 आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मन्त्रालयगत प्रगति विवरण
19 कोरोना भाइरस (COVID-19) नियन्त्रण तथा उपचार कोष (स्थापना र सञ्चालन) निर्देशिका, २०७८
20 आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मन्त्रालयगत अर्ध वार्षिक प्रगति विवरण
21 कोरोना भाइरस (COVID-19) नियन्त्रण तथा उपचार कोष (स्थापना र सञ्चालन) निर्देशिका, २०७७ (दोस्रो संशोधन)
22 प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७७
23 प्रदेश विनियोजन ऐन, २०७७
24 प्रदेश नं. ५ , प्रदेश आर्थिक कार्यविधी ऐन, २०७४ को पहिलो संशोधन
25 सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड¸ कार्यविधि र मीतव्ययिता सम्बन्धी निर्देशिका¸ २०७५ को दोस्नो संशोधन
26 मध्यमकालीन खर्च संरचना (आ.व. २०७७/७८ - आ.व. २०७९/८० )
27 आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक कार्यक्रम
28 आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रम
29 आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट वक्तव्य
30 कोरोना भाइरस (COVID-19) नियन्त्रण तथा उपचार कोष (स्थापना र सञ्चालन) निर्देशिका, २०७६ (पहिलो संशोधन)
31 विनियोजन विधेयक २०७७ का सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता र प्रमुख नीति
32 कोरोना भाइरस (COVID-19) नियन्त्रण तथा उपचार कोष (स्थापना र संचालन) निर्देशिका, २०७६
33 सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी प्रदेश नियमावली, २०७६ को पहिलो संशोधन
34 विज्ञापन कर नियमावली, २०७६
35 मनोरञ्जन कर नियमावली, २०७६
36 विशेष अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधी-२०७६
37 समपुरक अनुदान व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५ (संशोधन सहित)
38 सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड¸ कार्यविधि र मितव्ययिता सम्बन्धी निर्देशिका¸ २०७५ मा भएको संशोधनको विवरण
39 सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी प्रदेश नियमावली, २०७६
40 प्रदेश घरजग्गा न्यूनतम मूल्य निर्धारण समिति (गठन तथा कार्य संचालन) आदेश, २०७६
41 प्रदेश नं. ५, प्रदेश आर्थिक विधेयक २०७६
42 मध्यमकालीन खर्च संरचना (आ.व. २०७६/७७ - आ.व. २०७८/७९ ) तथा वार्षिक कार्यक्रम (आ.व. २०७६/७७)
43 प्रदेश सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी अन्तरिम व्यवस्था गर्न बनेको कार्यविधी¸ २०७५
44 समपूरक अनुदान व्यवस्थापन कार्यविधि¸ २०७५
45 आर्थिक वर्ष २०७५।७६ को वार्षिक कार्यक्रम पुस्तिका
46 सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड, कार्यविधि र मितव्ययिता सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५
47 प्रदेश नं. ५ प्रदेश वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७५
48 प्रदेश नं. ५ प्रदेश कर तथा गैरकर राजस्व सम्बन्धी ऐन, २०७५
49 प्रदेश नं. ५, प्रदेश आर्थिक ऐन २०७५
50 प्रदेश नं. ५, प्रदेश विनियोजन ऐन, २०७५
51 नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५
52 विनियोजन विधेयक २०७५ का सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता र प्रमुख नीति
53 प्रदेश नं. ५ को आर्थिक सामाजिक विकासको स्थिति पत्र
54 संचित कोष संचालन कार्यविधि, २०७४
55 प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४
56 विनियोजन ऐन, २०७४