Downloads

S.N. Title
1 आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को व्यय अनुमानको विवरण
2 आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मन्त्रालयगत वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन
3 आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट वक्तव्य
4 आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मन्त्रालयगत प्रगति विवरण
5 आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को मन्त्रालयगत वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन
6 आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रम
7 आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को मन्त्रालयगत प्रगति विवरण
8 आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को व्यय अनुमानको विवरण (रातो किताव)
9 आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट वक्तव्य
10 आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को मन्त्रालयगत अर्धवार्षिक प्रगति विवरण
11 आ.ब. ०७६/७७ को बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन
12 आ.ब. ०७६/७७ को रातो किताव
13 मन्त्रालयगत बार्षिक प्रगति विवरण २०७६
14 आर्थिक वर्ष २०७६।७७ को बजेट वक्तव्य
15 आर्थिक वर्ष २०७६।७७ को बजेट सीमा र मार्गदर्शन सम्बन्धमा
16 आर्थिक वर्ष २०७५।७६ को बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन
17 आर्थिक वर्ष २०७५।७६ को वार्षिक कार्यक्रम पुस्तिका
18 आ. व. २०७५।७६ को वित्तीय समानीकरण अनुदान, राजश्व बाँडफाँड र सशर्त अनुदानको अनुमानित स्रोतको विवरण
19 मन्त्रालयगत बार्षिक प्रगति विवरण २०७५
20 आर्थिक वर्ष २०७५।७६ को रातो किताब
21 आर्थिक वर्ष २०७५।७६ को बजेट वक्तव्य
22 आर्थिक वर्ष २०७४।७५ को बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन
23 आर्थिक वर्ष २०७४।७५ को रातो किताब
24 आर्थिक वर्ष २०७४।७५ को बजेट वक्तव्य
25 आर्थिक वर्ष २०७४।७५ को बजेट तर्जुमा सम्बन्धी मार्गदर्शन