Programs

S.N. Title
1 प्रदेश समपूरक अनुदान व्यवस्थापन कर्यविधि, २०७८
2 मन्त्रालय, बुलेटिन
3 जानकारीमूलक ब्रोसर
4 स्वतः प्रकाशन (२०७९ बैशाख १ देखि २०७९ असार मसान्तसम्म सम्पादित प्रमुख क्रियाकलापहरु )
5 आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक विकास कार्यक्रम
6 आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वार्षिक कार्यक्रम
7 आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मन्त्रालयगत अर्ध वार्षिक प्रगति विवरण
8 मध्यमकालीन खर्च संरचना (आ.व. २०७७/७८ - आ.व. २०७९/८० )
9 आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक कार्यक्रम
10 मध्यमकालीन खर्च संरचना (आ.व. २०७६/७७ - आ.व. २०७८/७९ ) तथा वार्षिक कार्यक्रम (आ.व. २०७६/७७)
11 आर्थिक वर्ष २०७५।७६ को वार्षिक कार्यक्रम पुस्तिका
12 प्रदेश नं. ५ को आर्थिक सामाजिक विकासको स्थिति पत्र